دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کتابخانه مرکزی
  • اداره علم‌سنجی و پایش
  • اداره کتب و انتشارات
  • کتابخانه الکترونیک
  • نظرسنجی

مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمیخانم دکتر لیلا جانانی
سرپرست مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی
کتابخانه مرکزی
Janani.liums.ac.ir
خانم آذر اسلامی
معاون مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی
کتابخانه مرکزی
eslami.aiums.ac.ir
خانم رقیه بنایی
مسئول دفتر ریاست
کتابخانه مرکزی
banayee.riums.ac.ir
خانم نجمه السادات نوربخش
مسئول روابط عمومی
کتابخانه مرکزی
Nourbakhsh.niums.ac.ir
آقای جواد کاظم‌پور
مسئول سمعی و بصری(سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس)
کتابخانه مرکزی
kazempour.jiums.ac.ir

خانم مهندس ماه خانم یوسفی
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
کتابخانه مرکزی
yousefi.miums.ac.ir
آقای حسین کامکار

کتابخانه مرکزی
kamkar.hiums.ac.ir

آقای احمد محمودی
سرپرست گروه خدمات اطلاع رسانی پزشکی
کتابخانه مرکزی
Mahmoudi.aiums.ac.ir
خانم کبری مشایخ
کارشناس امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها)
کتابخانه مرکزی
Mashayekh.kiums.ac.ir
خانم مهرانگیز پاشاپوربدر
کارشناس مرجع و امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها) و ادمین سامانه مداد
کتابخانه مرکزی
Pashapour.miums.ac.ir
خانم لاله فروتن راد
کارشناس کتابخانه و نمایه‎‌ساز پایان‌نامه
کتابخانه مرکزی
ForoutanRad.liums.ac.ir
خانم نجمه‌السادات نوربخش
کارشناس اطلاع‌رسانی و پژوهش در منابع الکترونیک
کتابخانه مرکزی
Nourbakhsh.niums.ac.ir
خانم لیلا عبدالهی
کارشناس اطلاع رسانی - طبقه چهارم
کتابخانه مرکزی
Abdollahi.liums.ac.ir
خانم عاطفه نظری بابلی
کارشناس اطلاع‌رسانی منابع سمعی و بصری-مسئول سالن دیجیتال طبقه سوم
کتابخانه مرکزی
nazari.atiums.ac.ir
خانم زهرا موذن باشی
متصدی طبقه هفتم (نسخ خطی)
کتابخانه مرکزی
Moazenbashi.ziums.ac.ir
خانم زهرا فرجی
کارشناس اطلاع‌رسانی و مرجع مجازی- مسئول سالن تحصیلات تکمیلی
کتابخانه مرکزی
Faraji.ziums.ac.ir
خانم سیده حوا حسینی سالکده
کارشناس کارگاه‌ها و عضویت
کتابخانه مرکزی
Hossieni.shiums.ac.ir
آقای صادق صفایی
متصدی عضویت
کتابخانه مرکزی
خانم نجمه دهقان سلماسی
کارشناس مرجع و امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها) و اطلاع رسانی

Najmedehghansalmasisbmu.ac.ir
آقای یوسف صادقی کیا
کارشناس طبقه دوم (سالن مطالعه برادران)
کتابخانه مرکزی

خانم لیلا بهادری
سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات
کتابخانه مرکزی
Bahadori.liums.ac.ir
خانم تاج خانم یوسفی
کارشناس امور فهرستنویسی
کتابخانه مرکزی
Yousefi.tiums.ac.ir
خانم سارا میرزاعبداله
کارشناس نمایه‌سازی
کتابخانه مرکزی
Mirzaabdollah.siums.ac.ir
خانم مینا منظم
کارشناس امور آماده سازی و فهرستنویسی
کتابخانه مرکزی
Monazam.miums.ac.ir
خانم مریم رحمتی‌تاش
کارشناس نمایه‌سازی
کتابخانه مرکزی
RahmatiTash.miums.ac.ir
فهیمه فلاح عطاطلب
کارشناس امور فهرست نویسی
کتابخانه مرکزی
fallahatatalab.fiums.ac.ir
فرزانه زارع زاده
کارشناس نمایه سازی
کتابخانه مرکزی
zarezadeh.ftak.iums.ac.ir

خانم دکتر محبوبه کمالی
سرپرست گروه علم سنجی و پایش
کتابخانه مرکزی
Kamali.miums.ac.ir
خانم مریم‌السادات رزمگیر
کارشناس علم سنجی
کتابخانه مرکزی
razmgir.miums.ac.ir
خانم مائده خیرآبادی
کارشناس علم سنجی
کتابخانه مرکزی
kheirabadi.miums.ac.ir
خانم الهه زنگیشه
کارشناس علم سنجی
کتابخانه مرکزی
Zangishe.eiums.ac.ir
خانم مینا نظری
کارشناس کتب و انتشارات
کتابخانه مرکزی
nazari.miums.ac.ir
خانم مرضیه خادم شریف
مدیر اجرایی نشریه جمهوری اسلامی ایران
کتابخانه مرکزی
sharif.miums.ac.ir
خانم شکیلا محفوظی
مدیر اجرایی نشریه رازی
کتابخانه مرکزی
mahfozi.shiums.ac.ir
مهسا شیرازی
کارشناس علم سنجی
کتابخانه مرکزی
Shirazi.mtak.iums.ac.ir